Rjadownje / Klassen      

Na našej zakładnej šuli wuknu lětsa 80 dwurěčnych dźěći w pjeć rjadownjach.

An unserer Grundschule lernen in diesem Schuljahr 80 zweisprachige Kinder in fünf Klassen.