Rjadownje / Klassen      

Na našej zakładnej šuli wuknu lětsa 85 dwurěčnych dźěći w pjeć rjadownjach.

An unserer Grundschule lernen in diesem Schuljahr 85 zweisprachige Kinder in fünf Klassen.