Rjadownje / Klassen      

Na našej zakładnej šuli wuknu lětsa 95 dwurěčnych dźěći w šěsć rjadownjach.

An unserer Grundschule lernen in diesem Schuljahr 95 zweisprachige Kinder in sechs Klassen.